கட்டுரைகள்

ஒப்பியல் நோக்கில் உலக மொழிகள்

2.56 out of 5
(131 customer reviews)

280.00

Report Abuse

Category:

மொழி என்பது நாகரிகம், பண்பாடு,பாரம்பரியம், கலச்சார எழுச்சி, உணர்ச்சிகள், கருத்துகள் என்பவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஊடகமாகவும் கருவியாகவும் இருக்கின்றது.எனவே ஓர் இனத்தின் புற அடையாளமாக  திகழ்கின்றது.உலகில் இருக்கும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் 6809. இவற்றுள் 700க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் மட்டும்தான் பேசவும் எழுதவும் முடியும். இம்மொழிகளுக்கெல்லாம் மூலமொழியாகத் திகழ்பவை எபிரேயம், கிரேக்கம், இலத்தீன், சமசுகிருதம், தமிழ், சீனம் என்னும் ஆறு மொழிகளாகும். இம்மொழிகளுக்கிடையெ ஒப்பீடு செய்யும்போது அம்மொழிகளின் பொதுத்தன்மைகளை வெளிக்கொணர முடியும். மேலும் தமிழ்மொழியின் தனித்தன்மையையும் நம்மால் உலகிற்கு உணர்த்த முடியும். Þ‰ËTM ñ¶¬ó è£ñó£ê ̃ ðTMè¬ô‚èöèˆFTM «ï£‚ATM àôèañ£N Þô‚Aòƒèœ” â¡Âñ að£1⁄4‡¬ñJTM  ï¬ìaðŸø ð¡ù£† ́‚ è1⁄4ˆîóƒATM õ£C‚èŠð†ì  è† ́¬óèO¡ aŠð£°‹. añ£N, Þô‚Aò‹, Þô‚èí‹  â¡Â‹ HK3⁄4èOTM îI›añ£N«ò£ ́ àôè añ£N蜠 âˆî¬èò H¡1ôˆFTM åˆFòƒ°A¡øù â¡ð«î£ ́, îI› Hø  añ£NèÀèÀì¡ àœ÷ àø3⁄4-è¬÷Š ðô G¬ôèOTM Þ‰ËL¡  è† ́¬óèœ M÷‚A„ aêTMA¡øù. aŠð£CKò ̃ îù¶  Üòó£î oòŸCò£1⁄2‹ è®ù à¬öŠHù£1⁄2‹ Þ‰ËL¬ù  à1⁄4õ£‚Aˆ œ÷£ ÞˆaŠ1 oòŸCJ¡ Íô‹ å1⁄4 õóô£ŸÁ„ CøŠ1I‚è  ðEè¬÷ˆ îI›„ ÅöLTM ãŸð ́ˆF õ1⁄4‹ îI› ÜPë ̃èO¡  õK¬êJTM «ðó£CKò ̃ ð£.êƒè«óvõK Þì‹ aðŸÁœ÷£ ̃.  Üõ1⁄4‚° âñ¶ ï¡P»‹ õ£›ˆ¶‚èÀ‹. îI› Hø àôè  añ£NèÀ‚A¬ì«òò£ù àø3⁄4è¬÷Š ðŸP M÷‚°‹  Þ‰ËL¬ù aõOJ ́õFTM ®-vèõK 1ˆîè G¬ôò‹ að1⁄4‹  ñA›„Cò¬ìA¡ø¶. à

131 reviews for ஒப்பியல் நோக்கில் உலக மொழிகள்

 1. 3 out of 5

  MarkPrume

 2. 1 out of 5

  LisaPrume

 3. 3 out of 5

  MaryPrume

 4. 2 out of 5

  PaulPrume

 5. 2 out of 5

  MarkPrume

 6. 3 out of 5

  LisaPrume

 7. 3 out of 5

  MaryPrume

 8. 4 out of 5

  PaulPrume

 9. 4 out of 5

  EvaPrume

 10. 2 out of 5

  AmyPrume

 11. 4 out of 5

  AmyPrume

 12. 3 out of 5

  KiaPrume

 13. 3 out of 5

  JanePrume

 14. 2 out of 5

  AmyPrume

 15. 4 out of 5

  WimPrume

 16. 1 out of 5

  EvaPrume

 17. 4 out of 5

  EvaPrume

 18. 3 out of 5

  EvaPrume

 19. 3 out of 5

  AmyPrume

 20. 3 out of 5

  WimPrume

 21. 1 out of 5

  KiaPrume

 22. 1 out of 5

  EvaPrume

 23. 4 out of 5

  EvaPrume

 24. 1 out of 5

  EvaPrume

 25. 1 out of 5

  AmyPrume

 26. 4 out of 5

  KimPrume

 27. 2 out of 5

  LisaPrume

 28. 3 out of 5

  AmyPrume

 29. 2 out of 5

  AmyPrume

 30. 4 out of 5

  JanePrume

 31. 3 out of 5

  LisaPrume

 32. 3 out of 5

  EvaPrume

 33. 4 out of 5

  EvaPrume

 34. 4 out of 5

  EvaPrume

 35. 3 out of 5

  KimPrume

 36. 1 out of 5

  AmyPrume

 37. 2 out of 5

  AmyPrume

 38. 2 out of 5

  AmyPrume

 39. 1 out of 5

  AmyPrume

 40. 3 out of 5

  EvaPrume

 41. 3 out of 5

  KiaPrume

 42. 4 out of 5

  AmyPrume

 43. 4 out of 5

  KimPrume

 44. 2 out of 5

  AmyPrume

 45. 2 out of 5

  EvaPrume

 46. 4 out of 5

  EvaPrume

 47. 2 out of 5

  JanePrume

 48. 1 out of 5

  KiaPrume

 49. 1 out of 5

  WimPrume

 50. 4 out of 5

  LisaPrume

 51. 2 out of 5

  AmyPrume

 52. 3 out of 5

  AmyPrume

 53. 2 out of 5

  EvaPrume

 54. 4 out of 5

  EvaPrume

 55. 1 out of 5

  WimPrume

 56. 1 out of 5

  EvaPrume

 57. 2 out of 5

  AmyPrume

 58. 4 out of 5

  EvaPrume

 59. 1 out of 5

  AmyPrume

 60. 1 out of 5

  EvaPrume

 61. 3 out of 5

  KimPrume

 62. 3 out of 5

  AmyPrume

 63. 1 out of 5

  AmyPrume

 64. 2 out of 5

  AmyPrume

 65. 1 out of 5

  EvaPrume

 66. 2 out of 5

  AmyPrume

 67. 3 out of 5

  KiaPrume

 68. 1 out of 5

  AmyPrume

 69. 3 out of 5

  EvaPrume

 70. 4 out of 5

  EvaPrume

 71. 2 out of 5

  AmyPrume

 72. 1 out of 5

  EvaPrume

 73. 4 out of 5

  EvaPrume

 74. 1 out of 5

  LisaPrume

 75. 1 out of 5

  EvaPrume

 76. 2 out of 5

  EvaPrume

 77. 3 out of 5

  KimPrume

 78. 3 out of 5

  EvaPrume

 79. 3 out of 5

  EvaPrume

 80. 3 out of 5

  KiaPrume

 81. 3 out of 5

  EvaPrume

 82. 4 out of 5

  EvaPrume

 83. 4 out of 5

  EvaPrume

 84. 1 out of 5

  TeoPrume

 85. 1 out of 5

  KiaPrume

 86. 3 out of 5

  EvaPrume

 87. 2 out of 5

  EvaPrume

 88. 4 out of 5

  EvaPrume

 89. 2 out of 5

  KimPrume

 90. 3 out of 5

  LisaPrume

 91. 4 out of 5

  EvaPrume

 92. 1 out of 5

  LisaPrume

 93. 4 out of 5

  EvaPrume

 94. 4 out of 5

  KimPrume

 95. 3 out of 5

  EvaPrume

 96. 3 out of 5

  KiaPrume

 97. 2 out of 5

  TeoPrume

 98. 3 out of 5

  KimPrume

 99. 3 out of 5

  KiaPrume

 100. 3 out of 5

  EvaPrume

 101. 3 out of 5

  TeoPrume

 102. 4 out of 5

  EvaPrume

 103. 2 out of 5

  EvaPrume

 104. 2 out of 5

  EvaPrume

 105. 1 out of 5

  EvaPrume

 106. 4 out of 5

  EvaPrume

 107. 3 out of 5

  LisaPrume

 108. 4 out of 5

  EvaPrume

 109. 1 out of 5

  EvaPrume

 110. 1 out of 5

  EvaPrume

 111. 3 out of 5

  EvaPrume

 112. 2 out of 5

  KimPrume

 113. 4 out of 5

  KiaPrume

 114. 1 out of 5

  EvaPrume

 115. 4 out of 5

  EvaPrume

 116. 1 out of 5

  LisaPrume

 117. 4 out of 5

  TeoPrume

 118. 4 out of 5

  EvaPrume

 119. 1 out of 5

  TeoPrume

 120. 1 out of 5

  KimPrume

 121. 3 out of 5

  EvaPrume

 122. 4 out of 5

  KiaPrume

 123. 1 out of 5

  EvaPrume

 124. 2 out of 5

  EvaPrume

 125. 2 out of 5

  EvaPrume

 126. 1 out of 5

  EvaPrume

 127. 3 out of 5

  EvaPrume

 128. 4 out of 5

  EvaPrume

 129. 3 out of 5

  TeoPrume

 130. 2 out of 5

  KiaPrume

 131. 3 out of 5

  EvaPrume

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Questions and Answers

You are not logged in

Sorry no more offers available
close Go to compare table